XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 16 marca

Prusy Królewskie zostały inkorporowane do Królestwa Polskiego

16 marca 1569 roku w Lublinie, podczas obrad sejmu polsko-litewskiego inkorporowano Prusy Królewskie do Królestwa Polskiego. Wikipedia Prusy Królewskie Od zwycięskiej dla Polski wojny trzynastoletniej (1454-1466) Prusy Królewskie pozostawały pod władzą królów z dynastii Jagiellonów, były jednakże dosyć niezależne od Korony. Krajem rządziła Rada składająca się z przedstawicieli możnowładców, biskupów i mieszczan z głównych miast pruskich: Gdańska, Elbląga i Torunia. Rada zwoływała odpowiednik sejmu - zjazd stanów pruskich, posiadający dwie izby: szlachecką i mieszczańską. Dawne dobra zakonne stały się własnością koronną, przynosząc panującym znaczne dochody - terytorium Prus Królewskich należało do najlepiej zagospodarowanych i najbogatszych części Królestwa. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 55, 148 Podczas sejmu lubelskiego w 1569 r. dekretem Zygmunta II Augusta dokonano włączenia Prus do Korony. Naworski Zbigniew, "Prusy Królewskie 1569/1573-1598. Rewolucja czy ewolucja?", Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. E-Monografie, nr 149, 2019, str. 45 Posłowie pruscy zasiadali od tej pory w sejmie Rzeczypospolitej, zrównano Prusy Królewskie z resztą Korony pod względem obowiązków podatkowych i służby wojskowej. Zachowano jednak odrębny skarb pruski oraz odrębne przepisy prawa oparte na prawie chełmińskim. Wzorem innych prowincji Rzeczypospolitej zaczęto zwoływać Sejmik Generalny Prus Królewskich Wikipedia Sejmik generalny Prus Królewskich , składający się z senatu i izby poselskiej w której do połowy XVII wieku oprócz szlachty zasiadali też przedstawiciele małych miast.

Miejsce wydarzenia: Lublin Położenie geograficzne na mapie