XVI wiek (beta) API Github Twitter

Źródła

Lista źródeł wykorzystanych podczas opracowywania notatek na temat wydarzeń historycznych. Osobno książki i artykuły (naukowe i popularnonaukowe) oraz strony internetowe.

Książki i artykuły

1. Adamkiewicz Sebastian, "Podróż Mikołaja Sienickiego po terytorium Korony w pierwszych miesiącach bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta (lipiec-październik 1572 r.)", Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 85, 2010

2. Aleksandrowicz Piotr, "Przyjęcie przez króla i senat uchwał Soboru Trydenckeigo w Parczewie w 1564 r.", Prawo Kanoniczne kwartalnik prawno-historyczny, 9/3-4, 1966

3. Anderson R.C., "Naval Wars in the Baltic during the sailing-ship epoch 1522-1580", London 1910

4. Baczkowski Krzysztof, "Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów", 2012

5. Baranowski Ignacy Tadeusz, "Zmienne koleje Statutu Toruńskiego", Przegląd Historyczny, 16/2, 1913

6. Bazylow Ludwik, "Księstwo legnickie w drugiej polowie XVI wieku na tle stosunku do Polski i Rzeszy niemieckiej", Śląski Kwartalnik Historyczny 'Sobótka' nr 4, 1971

7. Bieda Justyna, "Cele i organizacja zakładów karnych w I Rzeczypospolitej", Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 94, 2015

8. Biernacki Ludwik, "Pierwsza książka polska. Studyum bibliograficzne", 1918

9. Biskup Marian, "Król Jan Olbracht i jego związki z Prusami Królewskimi i Toruniem", Rocznik Toruński 28, 9-24, 2001

10. Biskup Marian, "Mikołaj Kopernik na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu w marcu 1522 roku (do początków działalności dla reformy monetarnej)", Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 4, 1994

11. Biskup Marian, "Nieznane zjazdy Prus Krzyżackich z początków XVI wieku", Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia 18 (128), 1982

12. Biskup Marian, "Stanowisko przedstawicieli kleru warmińskiego wobec rewolty gdańskiej w 1525 roku", Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 1-2, 1973

13. Biskup Marian, "Wojny Polski z zakonem krzyżackim (1308-1521)", 2017

14. Biskup Marian, "Zatargi Komisji Morskiej Zygmunta Augusta z władzami Prus Książęcych na przełomie 1570-1571 r.", Kwartalnik Historyczny R. 79 nr 2 (1972)

15. Bochenek Mirosław, "Znaczenie traktatu monetarnego Meditata Mikołaja Kopernika dla rozwoju myśli ekonomicznej (w 500 rocznicę jego powstania)", "Ekonomista", 2017, nr 6

16. Boczar Mieczysław L., "Nie znana korespondencja Zygmunta Augusta z dożą Wenecji Pietrem Loredanem w sprawie budowy galeony", Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 15/2, 1970

17. Bodniak Stanisław, "Barzi (Barzy) Stanisław", Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków 1935, str. 345

18. Bodniak Stanisław, "Najdawniejszy plan porozumienia Polski z Moskwą przeciw Niemcom", Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 4, 1947

19. Bodniak Stanisław, "Polska a Bałtyk za ostatniego Jagiellona", Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 3, 1946

20. Bogdan Danuta, "Działalność prawodawcza biskupa warmińskiego Marcina Kromera", Komunikaty Mazursko-Warmińskie 3 (277), 2012

21. Bogdan Danuta, "W kręgu autonomii uniwersyteckiej. Troski i radości profesorów Uniwersytetu Królewieckiego w XVI-XVII wieku", Echa Przeszłości, IX, 2008

22. Bogucka Maria, "Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku", Warszawa 1962

23. Bołdyrew Aleksander, "Pochody wojenne polskich wojsk zaciężnych w pierwszej połowie XVI w. (ze szczególnym uwzględnieniem piechoty)", Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 12/2, 2011

24. Borawska Teresa, "Prawnicy w otoczeniu Mikołaja Kopernika", Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 2(280), 2013

25. Borkowska Urszula, "Dynastia Jagiellonów w Polsce", Warszawa, 2011

26. Bruckner Aleksander, "Różnowiercy polscy", Warszawa 1905

27. Buchwald-Pelcowa Paulina, "Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem", Warszawa 1997

28. Chałasiński Józef, "O szlachcie, mnichach i uczonych oraz habilitacji jako instytucji uniwersyteckiej", Przegląd Socjologiczny / Sociological Review 16/2, 1962

29. Chojnacka Kazimiera, "Walka o wolny handel i żeglugę na Warcie i Odrze w pierwszej połowie XVI wieku", Przegląd Zachodni, nr 3-4, 1952

30. Cieśla Mariusz, "Uzbrojenie królów Polski", Studia z dziejów wojskowości, t. VI, 2017

31. Dmochowski Jan, "Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J.L. Decjusza Traktat o biciu monety", Warszawa 1923

32. Drygas Aleksander, "Początki służby medycznej i aptekarstwa w Gdańsku w dobie Odrodzenia", Jantarowe Szlaki. Biuletyn Turystyczno-Krajoznawczy Pomorza, Rok XIX, Październik-Listopad, nr. 10/11/160-161, 1976

33. Dubas-Urwanowicz Ewa, "Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta", Białystok 1998

34. Dwojak Sylwia, "Wizyty Zygmunta Starego w Toruniu (1519–1521)", Rocznik Toruński, t. 43, 2016

35. Dzieduszycki Klemens, "Jan Herburt kasztelan sanocki. Rys biograficzny", Lwów 1879

36. Dziubiński Andrzej, "Drogi handlowe polsko-tureckie w XVI wieku", Przegląd Historyczny 56/2, 232-259, 1965

37. Dziubiński Andrzej, "Polsko-litewskie napady na tureckie pogranicze czarnomorskie w epoce dwu ostatnich Jagiellonów", Kwartalnik Historyczny, Rocznik CIII, nr 3, 1996

38. Dziubiński Andrzej, "Turek na rencie dożywotniej w Polsce w XVI wieku", Przegląd Historyczny 100/2, 2009, 287-292

39. Gawrońska-Garstka Magdalena, "Rys historii Uniwersytetu Wileńskiego", Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 3, 71-78, 2009

40. Gładysz Andrzej, "Rejestr dworzan konnych Zygmunta I Starego wysłanych do walki z Krzyżakami pustoszącymi Mazowsze na przełomie lipca i sierpnia 1520 roku", Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2020, nr 4(274)

41. Gmiterek Henryk, "Wilhelm z Rożemberka w Lubelskiem w latach 1572 - 1573", Rocznik Lubelski 31-32, 1989-1990

42. Godlewski Łukasz, "Ewolucja poglądów Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka w kwestii kształtu unii polsko-litewskiej", Białostockie Teki Historyczne, tom 14/2016

43. Godlewski Łukasz, "Spory szlachty o dziesięciny i jurysdykcję duchownych na sejmach egzekucyjnych 1562–1565", Białostockie Teki Historyczne, tom II/2013

44. Gołogórski Henryk, "Prawo pocztowe dawnej Polski", Przegląd Pocztowy, 1938 r. z. 7

45. Grabowski Janusz, "Anna Odrowążowa, ostatnia księżna mazowiecka", Archeion, T. CXIII, Warszawa 2012

46. Grabowski Janusz, "Małżeństwa niedynastyczne Piastów mazowieckich w XIV-XV w.", w "Dziedzictwo Książąt Mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze", Warszawa 2016

47. Grodecki R., Zachorowski S., Dąbrowski J., "Dzieje Polski średniowiecznej", Kraków 2011

48. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000

49. Guldon Romana, Zenon Guldon, "Przywilej lokacyjny Kielc z 1459 roku", Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, 9/1975

50. Halecki Oskar, "Dzieje unii jagiellońskiej. Tom II w XVI wieku", Warszawa 2013 (Kraków 1919)

51. Halicka Anna, "Losy wdów po władcach z dynastii Piastów i Jagiellonów", w "Zostawić slad na ziemii. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pedichowi [...]", Białystok 2006

52. Herod Patrycja Ewa, "Działalność ustawodawcza książąt mazowieckich na gruncie prawa karnego (1377-1526)", "Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze", Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Studia i materiały t. VII, Warszawa 2017

53. Janicki Marek, "Pochówki i pamięć poległych (XIV-XVII w.)", Napis, Seria VII, 2001

54. Jankiewicz Adam, "Inflanty i księstwo Kurlandii i Semigalii — inflanckie 'Prusy' trochę inaczej. Kilka uwag o zapomnianej Unii Wileńskiej 1561 roku", Miscellanea Historico-Archivistica, t. XX, 2013

55. Jankowiak Lucyna Agnieszka, "Hasło LUTER w słownikach Bartłomieja z Bydgoszczy 1532 i 1544", Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza vol. 25 (45), nr 2, 2018

56. Januszek-Sieradzka Agnieszka, "Potrzeba Moskiewska" na sejmach koronnych w latach 60. XVI stulecia, Teka Kom. Hist. – OL PAN, 2012, IX

57. Jasienica Paweł, "Polska Jagiellonów", 1965

58. Jasienica Paweł, "Rzeczpospolita Obojga Narodów. Dzieje Agonii", Warszawa, 1965

59. Jeziorski Paweł A., "Rewel (Tallin) w planach Zygmunta Augusta", Miscellanea Historico-Archivistica, t. XXI, 2014

60. Kamieński Andrzej, "Zakon Krzyżacki wobec koronacji elektora brandenburskiego Fryderyka III na króla w Prusach", Roczniki Historyczne, Rocznik LXXXIII, 2017

61. Kleczkowski Adam, "Rejestr budowy galeony. Zabytek z r. 1572", Kraków, 1915

62. Kocznur Jan, "Proces księdza Andrzeja Czarnkowskiego", Palestra 4/9(33), 1960

63. Kolankowski Ludwik, "Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne", Lwów 1936

64. Kolankowski Ludwik, "Zygmunt August, Wielki Książę Litwy do roku 1548", Lwów 1913

65. Konarski Marcin, "Powinności podwodowe w świetle przekazu pierwszych sześciu tomów 'Volumina Legum'", Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego t. XIV, 16 (2) 2019

66. Konopczyński Władysław, "Chronologia sejmów polskich 1493-1793", 1948

67. Korzon Tadeusz, "Dzieje wojen i wojskowości w Polsce", t. 2, 1912

68. Kozłowski Michał, "Filip Kallimach – wenecki szpieg na polskim dworze" [w:] "Niepodległość ma jeden kształt". Księga dedykowana Antoniemu Macierewiczowi w 70. rocznicę urodzin, Łomianki 2018, s. 325-337

69. Kożuszek Waldemar, "Jan Benedykt Solfa, lekarz polskiego odrodzenia", Wrocław, 1966

70. Kucharczyk Grzegorz, "Prusy. Pięć wieków", 2020

71. Kuczer Jarosław, "Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej 1526-1740", Zielona Góra 2007

72. Kuliński Bohdan Andrzej, "Okręt Jego Królewskiej Mości Zygmunta II Augusta. Historia galeonu, który nie był galeonem", Warszawska Firma Wydawnicza, 2012

73. Lepszy Kazimierz, "Zarys dziejów marynarki polskiej", Kraków 1947

74. Litwin Henryk, "Unia Lubelska 1569 roku. Akty Prawne", Instytut Polski w Kijowie, Kijów, 2019

75. Litwin Henryk, "Zjednoczenie narodów cnych: polskiego, litewskiego, ruskiego. Wołyń i Kijowszczyzna w Unii Lubelskiej", Warszawa 2019

76. Lyszczyna Jacek, Rott Dariusz (red.), "Słownik pisarzy śląskich", t. 3, Katowice 2010

77. Łabędź Piotr, "Działalność wojskowa Krzysztofa Radziwiłła 'Pioruna' w latach 1572-1579", Zapiski Historyczne, t. LXXVI, z. 1, 2011

78. Łopatecki Karol, "'Disciplina militaris' w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku", 2012

79. Łopatecki Karol, "Oblężenie i zdobycie warownej twierdzy połockiej przez Najjaśniejszego Króla Polski Stefana – wykorzystanie kartografi i podczas planowania taktycznego1", TERMINUS, t. 19 (2017), z. 4 (45)

80. Łopatecki Karol, "Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku)", Białystok 2018

81. Łopatecki Karol, "Twórczość wojskowa Albrechta Hohenzollerna. Uwagi nad trzema manuskryptami przypisanymi w latach 2009-2014 Albrechtowi Hohenzollernowi", Odrodzenie i Reformacja w Polsce, LIX 2015

82. Małłek Janusz, '"Preussischer Einfluss auf die Reformation Schwedens. Ein Beitrag zur preussisch-schwedischen Geschichte in den 20-er Jahren des 16. Jahrhunderts", Gottfrid Carlsson, 1952 : [recenzja]', Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 1965

83. Małłek Janusz, "Nowe spojrzenie na politykę Prus Książęcych wobec Polski za czasów księcia Albrechta (1525-1568)", Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 4, 1975

84. Małłek Janusz, "Prusy Królewskie a Prusy Książęce w latach 1525-1548", Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 53, 1976

85. Małłek Janusz, "Reformacja w Polsce i w Prusach w XVI wieku. (Podobieństwa i różnice)", Czasy Nowożytne, tom 2/1997

86. Małłek Janusz, "Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542", Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, rocznik 72, zeszyt 2, 1967

87. Małłek Janusz, "Zarys dziejów Reformacji w Wielkopolsce", Gdański Rocznik Ewangelicki, vol. X, 2016

88. Małłek Janusz, Małłek-Grabowska Małgorzata, "Melancholia księcia pruskiego Albrechta Fryderyka (1553–1618)", Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2020, nr 3(309)

89. Mandziuk Józef, "Luteranizm na Śląsku do połowy XVI wieku", Wrocławski Przegląd Teologiczny, 25 (2017) nr 2

90. Mikuła Maciej, "Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich", Kraków 2014

91. Mironowicz Antoni, "Kościół Prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej", Elpis 1/1, 1999

92. Mironowicz Antoni, "Powstanie Ławry Supraskiej", Białostockie Teki Historyczne, Tom 10/2012

93. Mironowicz Antoni, "Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim", Białystok 2020

94. Moniuszko Adam, "Prawo sądowe Rzeczpospolitej szlacheckiej (XVI-XVIII w.)", Warszawa 2017

95. Nagielski Mirosław (red), "Poczet hetmanów Rzeczypospolitej. Hetmani koronni", Warszawa 2005

96. Naworski Zbigniew, "Prusy Królewskie 1569/1573-1598. Rewolucja czy ewolucja?", Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. E-Monografie, nr 149, 2019

97. Niemczyk Katarzyna, "Chodeccy a wyprawa mołdawska z 1509 roku", Balcanica Posnaniensia, XXIV, Poznań, 2017

98. Niemczyk Katarzyna, "Kamienieccy herbu Pilawa. Z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej do 1535/1536 roku", Katowice, 2016

99. Niemczyk Katarzyna, "Postać hospodara mołdawskiego Piotra Rareşa we współczesnej mu korespondencji dyplomatycznej", Balcanica Posnaniensia XXVII, Poznań 2020

100. Niemczyk Katarzyna, "Problem Pokucia, spornego terytorium polsko-mołdawskiego w końcu XV i początku XVI wieku, Studia Historyczne, R. LVII, 2014, Z. 2 (226)

101. Nowak Krzysztof, "Zygmunt Stary", Encyklopedia Ziemi Głogowskiej, zeszyt 10, 1993

102. Osuch, Martyna, ""Lepiej byś był w domu siedział." - analiza śladów lektury z wybranych egzemplarzy „Peregrynacji do Ziemi Świętej” Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła «Sierotki» jako przyczynek do badań nad dawną recepcją dzieła", Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), 2021

103. Pietrzyk Zdzisław, "Grzegorz ze Stawiszyna (1481-1540)", Złota księga Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000

104. Piwarski Kazimierz, "Dzieje Gdańska w zarysie", 1946

105. Piwnicki Grzegorz, Klein Adam, "Polska polityka morska za panowania ostatnich dwóch Jagiellonów i jej pokłosie", Studia Gdańskie, t. XXXI, 2012

106. Plewczyński Marek, "Krzyżacy i prusacy książęcy w armii koronnej w latach 1497-1572", Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska, 12, 1998

107. Rogalski Leon, "Dzieje Krzyżaków oraz ich stosunki z Polską, Litwą i Prussami", Warszawa 1846

108. Rutkowska Grażyna, "Kościół w życiu Heleny moskiewskiej, żony Aleksandra Jagiellończyka", „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2020, T. 12 (16)

109. Rybarski Roman, "Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu", tom I - "Rozwój handlu i polityki handlowej", 1928

110. Rybus Henryk, "Problem tolerancji religijnej w Polsce w pierwszym okresie reformacji za Zygmunta Starego", Studia Theologica Varsaviensia 4/2, 1966

111. Rybus Henryk, "Prymas Maciej Drzewiecki: zarys biografii (1467-1535)", Studia Theologica Varsaviensia 2/1-2, 1964

112. Sawicki Jakub, "z dziejów ustawodawstwa synodalnego diecezji przemyskiej o. ł.", NASZA PRZESZŁOŚĆ, Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, t. III, 1947

113. Sianko Przemysław, "Granica mazowiecko-litewska do 1569 roku. Kształtowanie się, rola społeczna", (Rozprawa doktorska), Białystok 2019

114. Smołucha Janusz, "Działalność Achillesa de Grassisa jako kardynała protektora Polski przy stolicy apostolskiej w latach 1511-1523", Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 87 (1997)

115. Spieralski Zdzisław, "Z dziejów wojen polsko-mołdawskich", Studia i materiały do historii wojskowości, t. XI, cz. II, 1965

116. Starnawski Jerzy, "Marcin Kromer w poselstwie morskim lat 1569-1571. Garść uwag historyka literatury",Studia Warmińskie XXVI (1989)

117. Sucheni-Grabowska Anna, "Nieproste drogi kariery Jana Ocieskiego" w: "Wolność i Prawo w staropolskiej koncepcji państwa", Warszawa 2009

118. Sucheni-Grabowska Anna, "Spory królów ze szlachtą w złotym wieku. Wokół egzekucji praw", 1988

119. Szulc Dominik, "Miejsce Unii Horodelskiej w polsko-litewskich negocjacjach unijnych w latach 1492-1506", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne 141, z. 2 (2014)

120. Szutkiewicz Bartosz, "Polska a Mołdawia w latach 1551–1572", Białostockie Teki Historyczne, tom 7/2009

121. Szybkowski Sobiesław, "Korespondencja książąt mazowieckich z radą miasta Gdańska w latach 1466–1526" w "Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Studia i materiały", VII, 2017

122. Tazbir Janusz, "Bluźniercy, którzy uszli karze", Nauka 1/2011

123. Tazbir Janusz, "Tolerancja w Rzeczypospolitej XVI-XVII stulecia", Biblioteka Teologii Fundamentalnej, t. 3, 2008

124. Tyszkiewicz Jan, "Ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1519-1521", PWN, Warszawa 2015

125. Uruszczak Wacław, "Miscellanea sejmowe warszawskie z 1570 roku", Acta Universitatis Wratislaviensi, No 3270, Prawo CCCXI, Wrocław 2010

126. Uruszczak Wacław, "Najstarszy sejm walny koronny "dwuizbowy" w Piotrkowie w 1468 roku", w "Narodziny Rzeczypospolitej : studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych", Kraków, 2012

127. Uruszczak Wacław, "Sejm koronacyjny w 1507 roku w Krakowie", Studia z dziejów Państwa i Prawa Polskiego, t. 7, 2002

128. Wajs Hubert, Zawadzki Jarosław, "Źródła z AGAD do dziejów układu polsko-szwedzkiego i ślubu księcia Jana Wazy z Katarzyną Jagiellonką z 1562 roku", Miscellanea Historico-Archivistica, t. XXI, 2014

129. Wasilewski Tadeusz, "Tolerancja religijna w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI—XVII w.", Odrodzenie i reformacja w Polsce, XIX, 1974

130. Wejnert Alexander, "Sprostowanie błędu, co do czasu wprowadzania kalendarza gregoryańskiego do Polski", Biblioteka Warszawska, Tom drugi, Warszawa 1865

131. Wijaczka Jacek, "Kontakty dyplomatyczne Prus Książęcych z Francją w latach 1525—1568", Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1, 1994

132. Wijaczka Jacek, "Reformacja w Koronie w XVI w. - sukces czy niepowodzenie?", Gdański Rocznik Ewangelicki, vol. VIII, 2014

133. Wijaczka Jacek, "Reformacja w miastach prywatnych w Koronie w XVI wieku", Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, tom LXXVII - 2016

134. Wijaczka Jacek, (recenzja) "Wizytacje domen bytowskiej i lęborskiej z XVI wieku, wybór, wstęp i opracowanie Zygmunt Szultka, Bogdan Wachowiak" , Zapiski Historyczne, t. LXXV/2010, zeszyt 2

135. Winiarska Agnieszka, "Rola Heleny Rurykowiczówny w świetle stosunków litewsko-moskiewskich na przełomie XV i XVI w.", Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Historyczne, z. 32, 1968

136. Wojtkowski Andrzej, "Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzyżakami : część druga : (1454-1525)", Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 1-2, 1967

137. Wojtkowski Andrzej, "Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzyżakami : część III : od roku 1525 - do rozbiorów", Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 1, 1968

138. Woźniak Waldemar, "Duszpasterstwo więzienne a resocjalizacja", Studia Teologiczne 20, 225-242, 2002

139. Woźniczko Marcin, "Celnicy na Ziemi Łódzkiej. Historia polskiej służby celnej", Wiadomości celne, 7/2016

140. Wrześniak Małgorzata, "Pod urokiem starożytnego Rzymu: Jan z Cieszyna Ocieski i Stanisław Reszka - dwaj polscy dyplomaci z XVI wieku w podróży do Italii", Saeculum Christianum : pismo historyczno-społeczne 10/2, 2003

141. Wyczawski Hieronim Eug., "Diecezja Przemyska w 600 rocznicę bulli Grzegorza XI Debitum pastoralis oilicii z 13 II 1375 r.", Studia Theologica Varsaviensia 12/2, 1974

142. Zaremska Hanna, "Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina Krakowska", Warszawa 2011

143. Zdanek Maciej, "Zapiski biograficzne i historyczne Grzegorza ze Stawiszyna (1481-1540) oraz ich kontynuacja", "Roczniki Historyczne", Rocznik LXXXVI — 2020

144. Zieliński Ryszard, "Senatorowie płoccy (dokończenie)", Notatki Płockie, tom 5, nr 2/16, 1960

145. Ziemlewska Anna, "Ryga wobec rozpadu średniowiecznych władztw terytorialnych w Inflantach", Miscellanea Historico-Archivistica, t. XX, 2013

146. Zonenberg Sławomir, "Charakterystyka stanów i nacji w Kronice Pruskiej dominikanina Szymona Grunaua", Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3, 2003.


Strony internetowe

1. Archiwa spraw dysydentów na sejmie w Grodnie, 1718

2. Archiwum Główne Akt Dawnych

3. Archiwum prac sejmu (www.sejm.gov.pl)

4. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (www.archiwum.uj.edu.pl)

5. Biblioteka sejmowa (biblioteka.sejm.gov.pl)

6. CORE, oai:ruj.uj.edu.pl:item/71098

7. Dansk Biografisk Leksikon

8. Dansk Biografisk Lexikon (runeberg.org)

9. Deutsche Welle

10. Dzieje Sejmu (www.dziejesejmu.pl)

11. dziejekrakowa.pl

12. Encyklopedia PWN (encyklopedia.pwn.pl)

13. Gedanopedia (www.gedanopedia.pl)

14. HistMag - portal historyczny

15. Historia Braniewa

16. historia.org.pl

17. hrabiatytus.pl

18. Internetowy Polski Słownik Biograficzny (Narodowy Instytut Audiowizualny)

19. kamionek.warszawa.pl

20. Lubelskie Archiwum Cyfrowe (lac.lublin.pl)

21. Muzeum Historii Polski (muzhp.pl)

22. Muzeum Wojska Polskiego (www.muzeumwp.pl)

23. naszemiasto.radomyslwielki.org.pl

24. old.luteranie.pl

25. olesnica.org

26. Ośrodek "Brama Grodzka ‐ Teatr NN" (teatrnn.pl)

27. Pasaż Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

28. poczet.com

29. reformacja-pomorze.pl

30. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego

31. Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu

32. Strona www.wyszogrod.bydgoszcz.pl

33. Śląska Biblioteka Cyfrowa (www.sbc.org.pl)

34. UM Kielce

35. Uniwersytet Jagielloński (www.uj.edu.pl)

36. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

37. Wikipedia

38. Wirtualny Sztetl

39. www.poczta-polska.pl

40. Youtube