XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 5 marca

Wojska hetmana Sęcygniewskiego opanowały Pasym

5 marca 1521 roku, pod koniec wojny polsko-krzyżackiej 1519-21, wojska zaciężne hetmana Sęcygniewskiego opanowały miasto Pasym. Biskup Marian, "Wojny Polski z zakonem krzyżackim (1308-1521)", 2017 Jakub Sęcygniewski Wikipedia Jakub Secygniowski był wówczas dowódcą wojsk polskich na terenie Warmii, mianowanym przez Zygmunta I Starego. Nie były to liczne oddziały, zaciężna kawaleria hetmana liczyła ok. 800 jezdnych. Ich obecność hamowała nieco zaczepne działania wojsk krzyżackich na Warmii, choć nie była w stanie powstrzymać Albrechta Hohenzollerna przed - nieudaną - próbą opanowania Lidzbarka Warmińskiego. Po zakończeniu wojny Jakub Sęcygniewski był starostą buskim, walczył z najazdem tureckim w 1524 r. Gładysz Andrzej, "Rejestr dworzan konnych Zygmunta I Starego wysłanych do walki z Krzyżakami pustoszącymi Mazowsze na przełomie lipca i sierpnia 1520 roku", Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2020, nr 4(274), str. 177 Przegląd Historyczno-Wojskowy , dowodził posiłkami polskimi dla Jana Zapolyi w wojnie domowej na Węgrzech. Jego syn Dionizy został biskupem kamienieckim, w 1573 r. Wikipedia Konfederacja warszawska (1573) podpisał akt konfederacji warszawskiej, jako jeden z dwóch biskupów katolickich.

Miejsce wydarzenia: Pasym Położenie geograficzne na mapie


Gotthard Kettler złożył hołd lenny Zygmuntowi Augustowi

5 marca 1562 roku w Rydze wielki mistrz zakonu krzyżackiego w Inflantach Gotthard Kettler, złożył hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi. Wikipedia Księstwo Kurlandii i Semigalii W zastępstwie króla hołd przyjmował Mikołaj Radziwił Czarny. Zakon w Inflantach od kilku lat przechodził kryzys w obliczu naporu państwa moskiewskiego oraz ataków szwedzkich. Wielki mistrz postanowił oddać się po opiekę Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego, z którymi zawarł układ w Wilnie w 1561 r. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 127 Układ, podobnie jak kilkadziesiąt lat wcześniej w przypadku zakonu krzyżackiego w Prusach, oznaczał sekularyzację zakonu i inkorporacje jego ziem do Korony i Litwy. Sam wielki mistrz założył dynastię Kettlerów, która władała Kurlandią do początku XVIII wieku.

Miejsce wydarzenia: Ryga Położenie geograficzne na mapie