XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 1 maja

Albrecht Hohenzollern przybył z wizytą do Zygmunta Augusta

1 maja 1546 roku książę Albrecht Hohenzollern przybył do Wilna na spotkanie z Zygmuntem II Augustem, wówczas pełniącym rolę wielkiego księcia litewskiego. Małłek Janusz, "Prusy Królewskie a Prusy Książęce w latach 1525-1548", Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 53, 1976, str. 215 Albrecht zamierzał przekonać młodego króla do udzielenia pomocy związkowi szmalkaldzkiemu, zrzeszającemu protestanckich książąt i miasta Rzeszy niemieckiej, toczącemu właśnie wojnę z cesarzem Karolem V. Książę oczekiwał od Zygmunta Augusta pomocy zbrojnej, zaś Zygmuntowi Staremu przesłał memoriał namawiający do nieuznawania wyników soboru trydenckiego. Akcja władcy Prus nie przyniosła jednak żadnych efektów, obaj królowie odmówili wystąpienia po stronie protestantów a Zygmunt Stary zabronił nawet organizowania zaciągów żołnierzy najemnych na obszarze królestwa. Kolankowski Ludwik, "Zygmunt August, Wielki Książę Litwy do roku 1548", Lwów 1913, str. 255 Federacja Bibliotek Cyfrowych Jedynym efektem starań Albrechta była misja pokojowa, z którą król wysłał wojewodę malborskiego Achacego Czemę, pozbawiona jednak znaczenia i szans na powodzenie. Losy wojny cesarza ze związkiem szmalkaldzkim rozstrzygnęły się na polu bitwy pod Mühlbergiem, Wikipedia I wojna szmalkaldzka gdzie po klęsce protestantów ich przywódcy Jan Fryderyk I i Filip Heski dostali się do niewoli.

Miejsce wydarzenia: Wilno Położenie geograficzne na mapie