XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 3 sierpnia

Inkorporacja Kurlandii i Semigalii do Rzeczypospolitej Obojga Narodów

3 sierpnia 1569 roku Zygmunt II August wydał dokument Incorporationem Ducatus Curlandiae & Semigaliae cum Regno Poloniae, którym włączył księstwo Kurlandii i Semigalii do Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Litwin Henryk, "Unia Lubelska 1569 roku. Akty Prawne", Instytut Polski w Kijowie, Kijów, 2019, str. 67-68 Wikipedia Księstwo Kurlandii i Semigalii Od listopada 1561 roku, gdy zawarto układ wileński, księstwo Kurlandii i Semigalii było lennem Zygmunta Augusta, którym władał książę Gotthard Kettler, Wikipedia Kettlerowie wcześniej mistrz zakonu inflanckiego. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 127 Akt wydany przez króla zmienił status księstwa, które stało się lennem połączonej Unią Lubelską Polski i Litwy. W 1579 roku książę Gotthard Kettler złożył hołd lenny Stefanowi Batoremu. Dynastia Kettlerów przetrwała do początków XVIII wieku, kiedy to zmarł ostatni jej przedstawiciel Ferdynand Kettler. W czasie III rozbioru Rzeczypospolitej sejm kurlandzki ogłosił przyłączenie księstwa do Rosji, ostatni książę Kurlandii Piotr Biron Wikipedia Piotr Biron abdykował w zamian za 60 tys. talarów rocznej renty z rąk rosyjskich.