XVI wiek (beta) API Github Twitter

Indeks chronologiczny

1490150015101520153015401550156015701580

Malbork, fragment zamku
Ilustracja na podstawie:
Jan Nijman
z Pixabay


1490

17 maja - Urodził się Albrecht Hohenzollern


1491

25 stycznia - Zwycięstwo nad Tatarami pod Zasławiem

22 kwietnia - Ratyfikacja przymierza między cesarzem Maksymilianem a Iwanem III


1492

1 stycznia - Klęska Jana Olbrachta pod Preszowem

7 czerwca - Zmarł Kazimierz Jagiellończyk, król Polski i wielki książę litewski

20 lipca - Aleksander Jagiellończyk został wielkim księciem litewskim

27 sierpnia - Jan Olbracht został obrany królem Polski

21 września - Zmarł Konrad X Biały Młodszy, książę olesnicki

23 września - Koronacja Jana Olbrachta na Wawelu


1493

18 stycznia - Rozpoczął obrady sejm walny Królestwa Polskiego

2 marca - Sejm walny w Piotrkowie uchwalił uniwersał o poborze.

26 marca - Książę pomorski Bogusław X podpisał traktat w Pyrzycach

11 kwietnia - Urodził się Jerzy I, książę pomorski, szczeciński i wołogoski

29 maja - Hołd wielkiego mistrza Johanna von Tieffen

2 października - Fryderyk Jagiellończyk został prymasem Polski


1494

2 lutego - Urodziła się Bona Sforza

5 lutego - Zawarto pokój wieczysty między Litwą a Wielkim Księstwem Moskiewskim

28 czerwca - Jan Olbracht ratyfikował traktat rozejmowy z sułtanem tureckim Bajazydem II

30 czerwca - Pożar północnej części Krakowa

23 sierpnia - Klęska pod Wiśniowcem

6 listopada - Urodził się Sulejman Wspaniały

29 listopada - Jan Olbracht powierdził przywileje pruskie


1495

18 lutego - Ślub Aleksandra Jagiellończyka z Heleną, córką Iwana III Srogiego

18 lutego - Na zamku Burghausen zmarła Jadwiga Jagiellonka, księżna bawarska


1496

15 lipca - Aleksander Jagiellończyk wziął pod swoją opiekę monaster Św. Mikołaja w Połocku

1 listopada - Zmarł Filip Kallimach, poeta, dyplomata, nauczyciel synów Kazimierza Jagiellończyka

26 listopada - Zjazd w Parczewie


1497

27 czerwca - Książę Mikołaj II został ścięty na rynku w Nysie

26 października - Bitwa w lesie bukowińskim


1498

12 lipca - Podpisano traktat sojuszniczy Polski i Węgier - 1498

29 września - Fryderyk Wettyn zostaje wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego


1499

3 maja - Piotr Myszkowski został hetmanem polnym koronnym

6 maja - Podpisano akt unii krakowsko-wileńskiej - 1499


1500

11 marca - Sejm czeski uchwalił kodyfikację prawa zwaną później 'Konstytucją Władysławowską'

14 lipca - Dom Jagiellonów podpisał traktat z Ludwikiem XII, królem Francji

14 lipca - Klęska wojsk litewskich nad Wiedroszą


1501

3 marca - Aleksander Jagiellończyk zawarł sojusz z zakonem inflanckim

13 kwietnia - Stanisław Chodecki z Chodcza zostaje dowódcą obrony potocznej i starostą lwowskim

17 czerwca - Zmarł Jan Olbracht

28 sierpnia - Aleksander Jagiellończyk nadał ziemie swojej żonie Helenie

3 października - Aleksander Jagiellończyk został wybrany na króla Polski

25 października - Przywilej mielnicki

2 grudnia - Urodził się Barnim IX Pobożny, pierwszy protestancki książę Pomorza


1502

13 stycznia - Miasto Bydgoszcz uzyskało zwolnienie z części ceł

23 marca - Anna de Foix-Candale wzięła ślub per procura z Władysławem II Jagiellończykiem


1503

4 stycznia - Wysokie Mazowieckie uzyskuje prawa miejskie

2 maja - Mikołaj Kamieniecki został hetmanem wielkim koronnym

31 maja - Mikołaj Kopernik uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego

23 lipca - Urodziła się Anna Jagiellonka, królowa Czech i Węgier

28 października - Zmarł Konrad III Rudy, książę warszawski, czerski, płocki i mazowiecki


1504

5 czerwca - Książę Zygmunt Jagiellończyk uzyskał prawo bicia groszy czeskich


1505

30 marca - Rozpoczął obrady sejm w Radomiu, podczas którego uchwalono konstytucję Nihil novi

22 czerwca - Zygmunt Jagiellończyk przybył z misją dyplomatyczną na Węgry

4 sierpnia - List cesarza Maksymiliana przeciw bulli papieskiej

30 sierpnia - Zmarła Elżbieta Rakuszanka, królowa Polski zwana "matką królów"

28 września - Na polu Rákoš zebrał się sejm węgierski

27 października - Zmarł Iwan III Srogi, wielki książę moskiewski

16 grudnia - Książę Zygmunt Jagiellończyk zatwierdził działalność sądu książęcego w Głogowie


1506

10 lutego - Zawarto kontrakt małżeński między Elżbietą Jagiellonką a Bogdanem III Jednookim

26 lutego - Aleksander Jagiellończyk wydał przywilej dla miasta Lublina

5 sierpnia - Zwycięstwo nad Tatarami pod Kleckiem

19 sierpnia - Zmarł Aleksander Jagiellończyk

20 października - Zygmunt I Stary wstąpił na tron litewski

8 grudnia - Zygmunt Jagiellończyk obwołany królem Polski


1507

24 stycznia - Koronacja Zygmunta I Starego

24 maja - Zygmunt I Stary wystawił dokument w sprawie podatków dla duchowieństwa

13 sierpnia - Zygmunt I Stary wydał list wojenny - ustawę o zakresie władzy hetmana Stanisława Kiszki

7 października - Zakończył się 5 letni rozejm polsko-turecki zawarty w 1502 roku


1508

26 września - Papież Juliusz II zgodził się współfinansować wojnę z Turcją


1509

12 kwietnia - Breve papieża Juliusza II do króla Zygmunta Starego

16 kwietnia - Zakończył obrady sejm walny w Piotrkowie

26 lipca - Zygmunt I Stary wyruszył z Krakowa przeciw hospodarowi mołdawskiemu

16 listopada - Przywilej Zygmunta Starego dla hetmana Mikołaja Kamienieckiego


1510

23 stycznia - Zawarto traktat pokojowy w Kamieńcu Podolskim


1511

6 lipca - Albrecht Hohenzollern został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego


1512

8 lutego - Ślub Zygmunta I Starego z Barbarą Zapolya

29 marca - Zmarł Łukasz Watzenrode, biskup warmiński, wuj Mikołaja Kopernika

5 października - Zmarła Zofia Jagiellonka, matka Albrechta Hohenzollerna

11 listopada - Urodził się Marcin Kromer, biskup warmiński, historyk i dyplomata

4 grudnia - Delegacja krzyżacka przyjęła reces piotrkowski


1513

27 lipca - Papież Leon X wydał bullę korzystną dla Zakonu Krzyżackiego

17 września - Zmarł książę Jan V Zatorski, a jego księstwo przyłączono do Polski


1514

30 lipca - Kapitulacja oblężonego przez wojska moskiewskie Smoleńska

8 września - Bitwa pod Orszą


1515

15 kwietnia - Zmarł Mikołaj Kamieniecki - hetman wielki koronny

30 maja - Podpalenie Warszawy przez agentów wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla III

22 lipca - Traktat wiedeński między Jagiellonami a Habsburgami


1516

13 marca - Zmarł Władysław II Jagiellończyk, król Czech i Węgier


1517

16 lutego - Zmarła Elżbieta Jagiellonka, księżna legnicka

10 marca - Zakon krzyżacki zawarł przymierze z wielkim księciem Wasylem

31 października - Marcin Luter z Wittenbergi ogłasza 95 tez na temat odpustów


1518

18 kwietnia - Ślub Zygmunta Starego z Boną Sforzą

14 maja - Zygmunt I Stary ogłosił wyrok w sprawie regencji księżnej Anny na Mazowszu


1519

2 sierpnia - Bitwa z Tatarami pod Sokalem

23 grudnia - Uchwalono podatki na wojnę z zakonem


1520

7 stycznia - Król Zygmunt I Stary wydał przywilej toruński

18 stycznia - Bitwa pod Pasłękiem - 1520

9 lutego - Wojska krzyżackie zajeły Pieniężno

17 lutego - Wojska mazowieckie pustoszą okolice Ełku

19 lutego - Zygmunt I Stary zabronił handlu z państwem krzyżackim

22 lutego - Urodził sie Fryderyk III, książę legnicki z dynastii Piastów

27 lutego - Hetman Firlej zwinął oblężenie Pasłęka

14 marca - Wojska królewskie zdobyły miasto Kwidzyn - 1520

30 kwietnia - Wojska mazowieckie zdobyły zamek w Działdowie

13 maja - Rozpoczął się zwołany przez Zygmunta Starego zjazd w Toruniu

25 maja - Zamek w Pokarminie poddał się wojskom hetmana Firleja

27 maja - Flota gdańska wpłynęła na wody Zalewu Kurońskiego

9 czerwca - Urodził się Konstantyn Ferber, burmistrz Gdańska, przeciwnik Komisji Morskiej

21 lipca - Hetman Mikołaj Firlej wysłał odwetową wyprawę jazdy na ziemie pruskie

24 lipca - Edykt toruński Zygmunta Starego przeciw pismom Lutra

12 października - Zaciężna armia krzyżacka zdobyła Międzyrzecz

15 listopada - Wojska krzyżackie zdobyły Dobre Miasto


1521

3 stycznia - Papież Leon X ekskomunikował Marcina Lutra

20 stycznia - Bitwa pod Nowym Miastem

21 stycznia - Krzyżacy zajęli Nowe Miasto

26 stycznia - Atak wojsk krzyżackich na Olsztyn

5 marca - Wojska hetmana Sęcygniewskiego opanowały Pasym

8 marca - Nieudany atak wojsk krzyżackich na Elbląg

5 kwietnia - W Toruniu zawarto rozejm między zakonem krzyżackim a Królestwem Polskim

25 kwietnia - Zygmunt I Stary udzielił pożegnalnej audiencji w Toruniu

20 grudnia - Regulacja opłat celnych na szlaku na Wołoszczyznę


1522

17 marca - Rozpoczął się zjazd stanów pruskich w Grudziądzu

9 września - Zmarł Erazm Ciołek, dyplomata królewski i biskup płocki

27 listopada - Urodził się Andrzej Patrycy Nidecki


1523

30 stycznia - Zmarł Fabian Luzjański, biskup warmiński

5 maja - Nieudany zamach na Zygmunta I Starego

15 grudnia - Zmarł Jan Boner, kupiec krakowski i bankier królewski


1524

11 lutego - Zmarła Izabela Aragońska, matka królowej Bony

2 lipca - Piotr Kmita zwycięża oddziały tureckie pod Trembowlą

8 sierpnia - Zmarł Stanisław, książę mazowiecki

10 listopada - List Jana II Dobrego do papieża Klemensa

26 grudnia - Rozpoczął obrady sejm w Piotrkowie


1525

22 stycznia - Początek rewolty luterańskich mieszczan w Gdańsku

3 kwietnia - Zmarł biskup krakowski Jan Konarski herbu Abdank

4 kwietnia - Zygmunt I Stary wydaje regulacje dotyczące powoływania wojska zaciężnego

8 kwietnia - Podpisano traktat krakowski między Królestwem Polskim a zakonem krzyżackim

10 kwietnia - Hołd pruski

26 czerwca - Książę mazowiecki Janusz III opublikował statut przeciw mężobójcom

9 sierpnia - Zawarto rozejm między Szwecją a Królewcem

14 sierpnia - Zygmunt I Stary przyjął na audiencji posłów biskupa warmińskiego Ferbera

3 września - Wybuchło powstanie chłopskie na Sambii

1 października - Zygmunt Stary pomógł stłumić bunt chłopów sambijskich


1526

12 lutego - Ślub Albrechta Hohenzollenra i Doroty Oldenburg

26 maja - Zygmunt I Stary potwierdził przywileje Albrechta Hohenzollerna

13 czerwca - W Gdańsku na Długim Targu ścięto 13 przywódców luterańskiego buntu mieszczan

10 września - Sejm mazowiecki złożył przysięgę wierności Zygmuntowi Staremu

29 października - Albrecht Hohenzollern ogłasza drukiem swoje usprawiedliwienie


1527

27 stycznia - Bitwa pod Olszanicą

24 lutego - Ferdynand I Habsburg został koronowany na króla Czech

3 listopada - Albrechta Hohenzollerna starania o regencję


1528

6 marca - Bitwa pod Koszycami (Sziną)

14 kwietnia - W Królewcu zebrał się sejm stanów Prus Książęcych

24 kwietnia - Pożar drukarni Floriana Unglera w Krakowie

21 maja - W Malborku podpisano dokumenty unii monetarnej Prus Królewskich i Prus Książęcych

19 października - Zmarł Mateusz z Szamotuł, astronom


1529

26 sierpnia - Podpisano traktat w Grzmiącej

18 grudnia - Senat koronny dokonał elekcji Zygmunta Augusta na króla Polski

24 grudnia - Inkorporacja Mazowsza do Polski


1530

20 lutego - 9 letni Zygmunt August został koronowany na króla Polski

15 marca - Zmarł Marcin Kamieniecki, hetman polny koronny

14 października - Uniwersał Zygmunta Starego w sprawie Mołdawii

31 grudnia - Bitwa pod Chocimiem (1530)


1531

19 maja - Zmarł Jan Łaski, kanclerz wielki koronny i prymas Polski

22 sierpnia - Bitwa pod Obertynem

11 października - Zmarł Mikołaj Sokolnicki, lekarz, profesor Uniwerystetu Krakowskiego


1532

19 stycznia - Albrecht Hohenzollern został ogłoszony banitą Rzeszy

4 lutego - Bitwa pod wsią Tarasauti koło Chocimia

27 marca - Zmarł Jan II Dobry, książę opolski i raciborski

8 czerwca - Zygmunt Stary mianował Jana Werdena burgrabią gdańskim

12 czerwca - Maciej Drzewiecki, biskup kujawski i urzędnik królewski, został prymasem Polski

30 grudnia - Zmarł Krzysztof Szydłowiecki, kanclerz wielki i wojewoda krakowski


1533

14 lutego - Zakończył obrady sejm koronny w Piotrkowie

27 września - Urodził się Stefan Batory


1534

15 lutego - Zmarła Barbara Jagiellonka, księżna saska

12 marca - Zmarł Otto Chodecki, wojewoda krakowski, sandomierski i ruski

14 listopada - Uchwalono najstarsze instrukcje poselskie spisane w języku polskim


1535

20 maja - Sejm stanów Prus Książęcych uchwalił zwiększenie akcyzy na cele wojenne

18 sierpnia - Wydano zakaz noszenia broni palnej w Krakowie

29 sierpnia - Ślub Jadwigi Jagiellonki, córki Zygmunta I Starego

5 września - Zygmunt I Stary potwierdził przywilej lokacyjny Kielc


1536

2 stycznia - Zmarł Andrzej Tęczyński, wojewoda krakowski, hrabia Cesarstwa Rzymskiego


1537

11 grudnia - Zmarł biskup Jan Karnkowski


1538

1 lutego - Klęska nad Seretem - 1538

19 grudnia - Urodził się Jan Zborowski, hetman nadworny koronny


1539

7 lutego - Zmarła Anna Hohenzollern, księżna cieszyńska

23 lutego - Król Węgier Jan Zapolya poślubił Izabelę Jagiellonkę

19 kwietnia - W Krakowie spalono na stosie Katarzynę Weiglową

4 maja - W Królewcu zebrał się sejm Prus Książęcych


1540

18 maja - Zmarł Grzegorz ze Stawiszyna, profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego

10 grudnia - Jan Ocieski wyruszł z poselstwem do Rzymu


1541

19 czerwca - Zmarł Jaakow ben Jehuda ha-Lewi Kopelman, rabin z Lublina

31 lipca - Albrecht Hohenzollern uzyskał zawieszenie banicji

22 grudnia - Zmarł Hieronim Łaski, dyplomata


1542

29 stycznia - Marcin Bełza został kanonikiem katedry wawelskiej

19 marca - Urodził się Jan Zamoyski

13 listopada - Rozpoczął obrady sejm Prus Książęcych, który uchwalił ustawę o ustroju politycznym i administracyjnym księstwa


1543

21 marca - Wydano książkę "De revolutionibus orbium coelestium" Mikołaja Kopernika

6 maja - Ślub Zygmunta Augusta i Elżbiety Habsburg


1544

6 października - Zygmunt August objął faktyczne rządy na Litwie


1545

15 czerwca - Zmarła Elżbieta Habsburg, pierwsza żona Zygmunta Augusta

13 października - Oddziały polskie złupiły Oczaków


1546

1 maja - Albrecht Hohenzollern przybył z wizytą do Zygmunta Augusta


1547

16 stycznia - Iwan IV Groźny

21 kwietnia - Pogrzeb Doroty Oldenburg, pierwszej małżonki Albrechta Hohenzollerna


1548

1 kwietnia - Zmarł Zygmunt I Stary

2 kwietnia - Jan Tarnowski został hetmanem wielkim koronnym

6 sierpnia - Bracia czescy przybywają do Poznania

27 października - Zmarł Jan Dantyszek, sekretarz królewski, dyplomata, poeta i biskup

22 listopada - Zmarł Bartłomiej z Bydgoszczy, leksykograf


1549

8 stycznia - Król Zygmunt II August nadał Kozienicom prawa miejskie

15 maja - Książę Albrecht Hohenzollern obniżył wynagrodzenie profesorów królewieckiego uniwersytetu

25 lipca - Urodził się Świętosław Orzelski, starosta radziejowski i poseł na sejm


1550

28 kwietnia - Zmarł Jerzy Polentz, biskup sambijski

18 września - Instrukcja kanclerza Osieckiego w sprawie traktowania więźniów

9 października - Albrecht Hohenzollern zawarł umowę na wydobycie bursztynu

25 listopada - Jakub Sylwiusz odprawił w Pińczowie pierwsze w Polsce nabożeństwo protestanckie

7 grudnia - Koronacja Barbary Radziwiłłówny

14 grudnia - Podczas rady senatu odczytano memoriał Bernarda Pretwicza, rotmistrza obrony potocznej


1551

8 maja - Zmarła Barbara Radziwiłłówna, królowa Polski, wielka księżna litewska


1552

13 lipca - Wizyta Zygmunta II Augusta w Gdańsku

1 września - Zamordowano hospodara mołdawskiego Stefana Raresza

8 listopada - Florian Siebenbürger, płatnerz królewski, otrzymał podwyżkę wynagrodzenia


1553

29 kwietnia - Urodził się Albrecht Fryderyk Hohenzollern

1 sierpnia - Odnowiono traktat pokojowy między Koroną a Turcją

6 września - Kniaź Konstanty Wasyl Ostrogski zdobył zamek w Ostrogu

18 listopada - Zygmunt August przyznał dożywotnią rentę tureckiemu jeńcowi Kara Musie

1 grudnia - Powrót prywatnych aptek do Gdańska

3 grudnia - Zmarł Andrzej Górka, starosta generalny Wielkopolski


1555

10 sierpnia - Albrecht Hohenzollern ukończył wojskowy traktat Kriegsordnung...

4 września - Zmarł biskup wileński Paweł Algimunt Holszański

30 września - Statut gdański dotyczący mistrzów ciesielskich


1556

22 maja - Papież Paweł IV udzielił odpowiedzi na postulaty religijne polskiej szlachty

29 czerwca - Kniaź Dymitr Wiśniowiecki napadł na turecki Oczaków

17 października - Ordynacja Zygmunta Augusta dla mieszczan krakowskich

22 października - Powrót Izabeli Jagiellonki z synem Janem Zygmuntem do Siedmiogrodu


1557

14 stycznia - Zakończył obrady sejm Królestwa polskiego w Warszawie

22 marca - Urodził się Kazimierz VII, książę darłowsko-bytowski z dynastii Gryfitów

25 marca - W Toruniu odprawiono pierwsze publiczne nabożeństwo ewangelickie

4 lipca - Gdańsk otrzymał przywilej religijny od Zygmunta Augusta

8 lipca - Zygmunt August wydał edykt 'de non turbanda religione'

14 września - Zawarto traktat pozwolski

19 listopada - Zmarła Bona Sforza, królowa Polski

17 grudnia - Papież Paweł IV odmawia biskupstwa kujawskiego Jakubowi Uchańskiemu

27 grudnia - Mistrz zakonu inflanckiego mobilizuje rycerstwo Harii i Wironii


1558

9 marca - Wydano dzieło "Consilium rationis bellicae" Jana Tarnowskiego

16 maja - Zmarł Erazm Kretkowski, dyplomata królewski i kasztelan gnieźnieński

18 października - Król Zygmunt II August powołał pierwszą stałą pocztę królewską

24 października - Urodził się Szymon Szymonowic, poeta

5 grudnia - Rozpoczęły się obrady sejmu 1558 roku w Piotrkowie


1559

11 czerwca - Zygmunt August nobilitował Szymona Marycjusza, pedagoga, profesora Akademii Krakowskiej

28 lipca - Zmarł Jan Dziaduski, biskup chełmski i przemyski, przeciwnik reformacji

31 sierpnia - Zawarto pierwszy pakt wileński

15 września - Zmarła Izabela Jagiellonka, królowa Węgier

23 listopada - Łukasz Górnicki został bibliotekarzem Zygmunta Augusta


1560

28 marca - Zygmunt II August wydał przywilej dla uniwersytetu w Królewcu

10 lipca - Zygmunt August wystawił pierwsze listy morskie dla kaprów

20 sierpnia - Upadek inflanckiej twierdzy Felin


1561

28 listopada - Drugi układ wileński


1562

17 stycznia - Królowa regentka Francji wydała edykt z Saint-Germain

3 lutego - Zmarł Georg Giese, burgrabia królewski w Gdańsku

5 marca - Gotthard Kettler złożył hołd lenny Zygmuntowi Augustowi

13 września - Petycja szlachty litewskiej i ruskiej w sprawie unii z Polską

16 października - Pierwszy zbór braci polskich

24 listopada - Zmarł Wojciech Kryski, dworzanin, sekretarz królewski i dyplomata

30 listopada - Katarzyna Jagiellonka wyruszyła do Finlandii


1563

15 lutego - Wojska moskiewskie zdobyły Połock

4 marca - Brandenburska linia Hohenzollernów otrzymuje prawa do Prus Książęcych

12 maja - Zmarł Jan Ocieski, dyplomata i kanclerz wielki koronny

22 września - Udar Albrechta Hohnzollerna


1564

31 marca - Zmarł Jan Benedykt Solfa, nadworny lekarz Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta

1 czerwca - Incydent podczas procesji Bożego Ciała w Lublinie

7 sierpnia - Zygmunt August przyjął księgę uchwał Soboru Trydenckiego

2 listopada - Na zaproszenie kardynała Hozjusza do Lidzbarka Warmińskiego przybyła pierwsza grupa jezuitów


1565

21 sierpnia - Regulacja zakupów węgla kamiennego przez cech metalowców w Gdańsku

7 września - Papież Pius IV zatwierdził nominację Stanisława Słomowskiego na arcybiskupa lwowskiego


1566

20 kwietnia - Zygmunt II August wydał uniwersał nakazujący salutowanie okrętom polskim

23 maja - Senatorowie opodatkowali się na rzecz utrzymania wojsk zaciężnych w Inflantach

20 czerwca - Urodził się Zygmunt III Waza, przyszły król Rzeczpospolitej Obojga Narodów

8 października - Katarzyna Habsurżanka wyjechała z Polski

25 grudnia - Inkorporacja Inflant do Wielkiego Księstwa Litewskiego


1567

2 czerwca - Zygmunt II August zwolnił Kraków z opłaty podatku podwodnego

25 sierpnia - Zmarł Johann Langus, śląski poeta, nauczyciel i dyplomata

20 listopada - Zygmunt August ogłosił artykuły wojskowe dla artylerzystów


1568

20 marca - Śmierć Albrechta Hohenzollerna

24 marca - Zygmunt II August utworzył Komisję Morską

6 kwietnia - Zmarł Stanisław Tarnowski, podskarbi wielki koronny

1 czerwca - Szlachta wszystkich odmian chrześcijaństwa zyskała prawo piastowania urzędów na Litwie

21 czerwca - Załoga gdańskiej Latarni ostrzelała okręty kaperskie

15 sierpnia - Zmarł Stanisław Kostka, jezuita, święty Kościoła katolickiego

19 września - Obalono Eryka XIV, króla Szwecji

20 września - Polowanie w Niepołomicach

21 grudnia - Przywilej wohyński dla szlachty litewskiej


1569

10 stycznia - W Lublinie rozpoczął obrady sejm koronny

1 marca - Posłowie litewscy opuścili sejm sejm lubelski

7 marca - Zygmunt II August wzywa posłów litewskich do powrotu na sejm

16 marca - Prusy Królewskie zostały inkorporowane do Królestwa Polskiego

6 czerwca - Książę Konstanty Wasyl Ostrogski złożył przysięgę wierności Koronie

1 lipca - Zaprzysiężono aktu Unii Lubelskiej

9 lipca - Duńsko-polskie starcie na redzie Rewla

19 lipca - Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd Zygmuntowi Augustowi

3 sierpnia - Inkorporacja Kurlandii i Semigalii do Rzeczypospolitej Obojga Narodów

6 grudnia - Zygmunt August prosi Wenecję o budowniczych okrętów


1570

9 kwietnia - Rozpoczął obrady synod protestantów w Sandomierzu

11 lipca - Zakończył obrady sejm 1570 roku, przedostatni za panowania Zygmunta Augusta

18 lipca - Otwarto kolegium jezuickie w Wilnie

16 sierpnia - Jan II Zygmunt Zapolya został księciem Siedmiogrodu

21 listopada - Komisja Morska w walce z przemytem towarów leśnych

13 grudnia - Zawarto pokój w Szczecinie kończący pierwszą wojnę północną


1571

11 stycznia - Szlachta austriacka otrzymuje wolność religijną

26 kwietnia - Do Warszawy przybyło poselstwo cara Iwana Groźnego

3 czerwca - Król Zygmunt August zawiadomił Gdańsk o przeniesieniu strażników morza do Parnawy

4 czerwca - Bunt studentów Akademii Krakowskiej

14 czerwca - Zwodowano kadłub królewskiego galeonu "Smok"

29 lipca - Flotylla duńska napadła na port w Pucku

9 listopada - Zmarł Stanisław Barzi, wojewoda krakowski i marszałek nadworny


1572

9 stycznia - Toruń nawiedziła katastrofalna powódź

25 lutego - Zygmunt II August tymczasowo zawiesił działalność straży morskiej

28 lutego - Zmarła Katarzyna Habsburg, żona Zygmunta II Augusta

7 kwietnia - Zmarł Jan Leopolita, profesor teologii Akademii Krakowskiej

10 maja - Zygmunt August wydał list kaperski dla Wolfa Munckenbecka

7 lipca - Zmarł Zygmunt II August, ostatni władca z dynastii Jagiellonów

17 lipca - Zjazd szlachty ziemi chełmskiej po śmierci Zygmunta Augusta

17 sierpnia - Biskup Walencji Jan de Monluc wyruszył z Paryża do Polski

25 września - Zmarł Marcin Rokicki, pierwszy aptekarz na Podkarpaciu

12 listopada - Zmarł Grzegorz (Hrehory) Chodkiewicz, hetman wielki litewski


1573

6 stycznia - Rozpoczął obrady pierwszy sejm konwokacyjny Rzeczpospolitej Obojga Narodów

28 stycznia - Na sejmie konwokacyjnym w Warszawie uchwalono konfederację warszawską

9 maja - Zakończono głosowanie podczas pierwszej wolnej elekcji w 1573 roku


1574

21 lutego - Henryk Walezy zostaje koronowany na króla Polski

18 czerwca - Ucieczka Henryka Walezego do Francji

24 sierpnia - Zwołano sejm w Warszawie po ucieczce Henryka Walezego

10 października - Tumult krakowski


1575

13 lutego - Henryk Walezy został królem Francji

28 maja - Zmarła Zofia Jagiellonka, księżna brunszwicka, siostra Zygmunta Augusta

24 czerwca - Tumult "cmentarny" w Krakowie

25 czerwca - Mehmed II Girej został chanem Tatarów Krymskich

9 grudnia - Porozumienie Maksymiliana II ze szlachtą litewską


1576

16 lutego - Książę Stefan Batory zaprzysiągł pacta conventa

29 lutego - Rozpoczął się zjazd stronników Maksymiliana II Habsburga w Łowiczu

23 kwietnia - Stefan Batory przybył do Krakowa

23 czerwca - Stefan Batory ustanowił stałe wojska nadworne

5 lipca - Stefan Batory wydał dekret chroniący Żydów

24 września - Batory ogłosił banicję Gdańska


1577

7 marca - Stefan Batory wydał zakaz handlu z Gdańskiem

17 kwietnia - Bitwa pod Lubiszewem

10 czerwca - Stefan Batory zatwierdził Excepta mazowieckie

3 lipca - Wojska Gdańska zdobyły baterię artylerii królewskiej

2 września - Jerzy Fryderyk Hohenzollern został opiekunem Albrechta Fryderyka, księcia Prus

5 listopada - Stefan Batory podpisał pokój z sułtanem Muradem III

17 listopada - Zmarł Jan Herburt, kasztelan sanocki

29 grudnia - Ślub Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny


1578

12 stycznia - Prapremiera "Odprawy posłów greckich"

16 czerwca - Na lwowskim rynku ścięto Jana Podkowę, kozaka zaporoskiego i hospodara mołdawskiego

15 października - Oblężenie Kiesi (Wenden) przez wojska Iwana Groźnego


1579

16 lipca - Wydano akt Articuli omnibus in universum militibus

11 sierpnia - Wojska Stefana Batorego rozpoczęły oblężenie Połocka

30 października - Papież Grzegorz XIII wydał bullę potwierdzającą akt erekcyjny Uniwersytetu Wileńskiego

4 listopada - Zmarł Wacław III Adam, książę cieszyński

7 listopada - Zmarł Kasper Bekiesz, szlachcic wegierski, jeden z doradców i oficerów Stefana Batorego

28 grudnia - Jan Wolrab otrzymał przywilej na wyłącznośc druku kazań Jakuba Wujka


1580

5 stycznia - Stefan Batory wprowadził nową ordynację menniczą

23 października - Oblężenie Zawołocza


1581

31 stycznia - Stefan Batory wydał przywilej lokacyjny dla miasta Radomyśl Wielki

12 sierpnia - Spalenie ksiąg heretyckich w Wilnie


1582

15 stycznia - Zawarto rozejm w Jamie Zapolskim

6 lutego - Wojska Rzeczypospolitej zakończyły oblężenie Pskowa

4 października - Zmiana kalendarza z juliańskiego na gregoriański


1583

11 września - Wizyta Mikołaja Radziwiłła pod piramidami

16 września - Zmarła Katarzyna Jagiellonka, królowa Szwecji


1584

18 marca - Zmarł Iwan IV Groźny

27 kwietnia - Zmarł książę Mikołaj Radziwiłł Rudy, hetman wielki litewski

11 maja - Samuel Zborowski został ujęty i osadzony w wieży wawelskiego zamku


1585

22 lutego - Sąd sejmowy w Warszawie skazał Krzysztofa Zborowskiego na infamię i banicję

12 września - Drukarz Aleksy Rodecki stanął przed sądem królewskim

21 października - Biskup Kromer nakazuje miastom Warmii cotygodniowy wywóz nieczystości


1586

7 maja - Zmarł Jerzy II Wspaniały, książę brzeski

12 grudnia - Zmarł Stefan Batory